بسم الله الرحمن الرحیم

کارگروه ها و حلقه های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در سراسر کشور تعطیل شد.